Tài nguyên khác

Vui lòng hiểu rằng có sự trợ giúp ở Pennsylvania và có thể phục hồi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận dụng được đường dây trợ giúp miễn phí 24 giờ cũng như nhiều tài nguyên khác được cung cấp bên dưới.

Ban điều khiển trò chơi PA

Phòng PA về các chương trình ma túy và rượu

Chi nhánh Quốc gia / Tiểu bang

Quản lý nợ

Tài nguyên khác

Rối loạn chơi game

Podcast / Chương trình radio